Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2020