Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: NQ HĐQT thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 – Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016