Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT số 06/2022/MQHĐQT-TAC, ngày 07/12/2022.