Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 17/6/2016