Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị Quyết HĐQT số 02/2022/NQHĐQT-TAC ngày 13/5/2022.