Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQHĐQT-TAC kỳ họp ngày 28/02/2023