Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT lần 2/2020