Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 3 ngày 22/08/2017