Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 15/10/2021