Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Nghị quyết 03/2024/NQHĐQT-TAC ngày 03/06/2024 về việc thông qua vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN-CN Bình Dương.