Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày 19/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1158/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

 

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2014

 

– Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2014

 

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

– Nội dung cụ thể:

 

+ Thời gian thực hiện: Ngày 10/03/2015

 

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Hồng Phú Thảo – 333 Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

 

– Nội dung họp:

 

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;

 

+ Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2014;

 

+ Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.