Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016