Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022.