Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông tin cổ đông GTA: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

Ngày 04/05/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 480/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

 

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2015

 

– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

 

– Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

 

– Nội dung cụ thể:

 

+ Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

 

+ Thời gian thực hiện: Ngày 08/06/2015

 

– Địa điểm thực hiện:

 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An, bắt đầu từ ngày 08/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.