Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: đính chính Công văn số 43/TAC-TCKT ngày 02/3/2023 về “giải trình lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm 2022 so với năm 2021”