Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: Báo cáo Tài chính quý giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét.