Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính GTA: Báo cáo tài chính đã được soát xét từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019