Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014

20/04/2014, 16:07

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán)

13/02/2014, 16:04

 Tập tin đính kèm

GTA: Đính chính số liệu trong thuyết minh BCTC Q1.2013

22/04/2013, 16:01

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)

13/02/2013, 15:55

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Q4.2012 (trụ sở chính)

20/01/2013, 15:53

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2012

20/10/2012, 15:51

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012

30/07/2012, 15:47

 Tải về  Tải về

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2012

20/04/2012, 15:44

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán)

13/02/2012, 15:42

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2011

20/01/2012, 14:05

 Tập tin đính kèm