Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán)

13/02/2010, 13:53

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2009

20/07/2009, 10:54

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2009

20/04/2009, 10:41

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán)

13/02/2009, 10:40

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2008

20/01/2009, 10:39

 Tập tin đính kèm