Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính
GTA: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

18/02/2019, 16:05

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018

15/01/2019, 15:01

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2018

20/10/2018, 14:33

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài Chính Quý 2 năm 2018

20/07/2018, 11:55

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài Chính Quý 1 năm 2018

20/04/2018, 16:58

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

14/02/2018, 16:53

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

20/01/2018, 16:49

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2017

20/10/2017, 16:44

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

20/07/2017, 16:34

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

20/04/2017, 16:27

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo Tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

14/02/2017, 16:26

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

20/01/2017, 16:18

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

20/10/2016, 16:16

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

20/07/2016, 16:29

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

20/04/2016, 16:26

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)

13/02/2016, 16:21

 Tập tin đính kèm

GTA: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015

20/01/2016, 16:19

 Tập tin đính kèm